ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATERMAN LEGAL CONSULTANCY

Versie 2.1, geldig vanaf 10-12-2020

Art. 1    Waterman Legal Consultancy
1.1       ‘Waterman Legal Consultancy’ (hierna: WLC) is de bij de Kamer van Koophandel te Breda ingeschreven handelsnaam die wordt gevoerd door de natuurlijke persoon van mr.dr. Y.R.K. Waterman, kantoorhoudend aan Kamperfoeliestraat 14, 4725 AV Wouwse Plantage.

 

Art. 2    Toepasselijkheid
2.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde WLC, en de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder overeenkomst wordt mede verstaan nieuwe opdrachten, lopende opdrachten, aanvullende of gewijzigde opdrachten, vervolgopdrachten en alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of welke daarmee in verband staan. WLC is gerechtigd te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, in welk geval zij dan van toepassing zijn op lopende en op nieuwe overeenkomsten.

2.2       De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan, die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband staat met rechtsbetrekkingen als vermeld in deze algemene voorwaarden.

2.3       Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze 1 algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.4       De actuele versie van deze algemene voorwaarden is rechtstreeks in te zien op de website van WLC op het internetadres https://www.watermanlegal.nl/algemene-voorwaarden/. Op verzoek worden de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.

 

Art. 3    Overeenkomst tot opdracht
3.1       WLC verricht alle diensten uitsluitend uit hoofde van een tussen haar en opdrachtgever gesloten overeenkomst tot opdracht, tenzij voorafgaand aan een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachten aan WLC worden uitsluitend aanvaard door mr.dr. Y.R.K. Waterman.

3.2       Aanvaarde opdrachten worden uitgevoerd door of namens WLC, die hiertoe naast mr.dr. Y.R.K. Waterman andere natuurlijke personen of rechtspersonen kan aantrekken. De wetsartikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

 

Art. 4    Battle of Forms
4.1       De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door WLC van de hand gewezen, tenzij deze op schriftelijke wijze door WLC uitdrukkelijk als prevalerend boven haar eigen algemene voorwaarden wordt erkend (‘battle of forms’).

 

Art. 5    Aansprakelijkheid
5.1       Indien WLC aansprakelijk mocht zijn jegens de opdrachtgever, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

5.2       WLC is niet aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard ook; noch voor enigerlei schade welke is ontstaan doordat WLC is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.3       Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van WLC dekking biedt. Mocht deze niet uitkeren, dan is elke aansprakelijkheid van WLC beperkt tot een maximum van € 2.500,-, behoudens opzet of grove schuld van WLC.

5.4       De opdrachtgever vrijwaart WLC tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met, of voortvloeien uit, de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van WLC.

5.5       Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om WLC te voorzien van gekopieerde documenten. WLC is nimmer verantwoordelijk voor het (beweerdelijk) verlies van originele documenten, noch voor daaruit voortvloeiende gevolgen.

 

Art. 6    Recht van reclame, verval van rechten
6.1       Indien de opdrachtgever de juistheid van een door hem ontvangen declaratie betwist, dient die betwisting schriftelijk en gemotiveerd te hebben plaatsgevonden binnen 30 dagen na de datum van de betreffende declaratie. Een binnen die termijn niet betwiste declaratie geldt tussen WLC en opdrachtgever als juist en als door de opdrachtgever erkend verschuldigd.

Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

6.2       In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen vervallen alle aanspraken van de 2 opdrachtgever jegens WLC en/of bij de opdracht betrokken derden na het verstrijken van twaalf maanden nadat de werkzaamheden, waarop de betreffende aanspraak betrekking heeft, zijn verricht.

 

Art. 7    Inschakeling van derden
7.1       WLC kan namens en voor rekening van opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen, maar zal daartoe niet overgaan zonder voorafgaande, daartoe strekkende schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Bij het inschakelen van derden zal WLC steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

7.2       WLC is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. WLC gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de verstrekking van elke opdracht aan WLC de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. WLC zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft.

7.3       Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die op enigerlei wijze bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

 

Art. 8    Betalingen en voorschotten
8.1       De werkzaamheden worden in beginsel om de twee weken dan wel na vervulling van een opdracht gedeclareerd, naar keuze van WLC. De betaling van declaraties van WLC dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de declaratie. Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd.

8.2       Bij gebreke van tijdige betaling (zie lid 1 van dit artikel) is WLC zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de geldende wettelijke rente over het openstaande factuurbedrag in rekening te brengen alsmede de invorderingskosten, tenzij WLC en opdrachtgever hierover schriftelijk een andersluidende afspraak hebben gemaakt.

8.3       De opdrachtgever stemt ermee in dat WLC haar declaratie(s) verrekent met hetgeen WLC van hem onder zich heeft of zal krijgen. De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen, tenzij WLC hiermee schriftelijk en in expliciete termen heeft ingestemd.

8.4       WLC kan altijd aan de opdrachtgever een voorschot vragen. Dit voorschot wordt verrekend met de openstaande declaraties. Werkzaamheden van zowel WLC als ten behoeve van de opdrachtgever door WLC ingeschakelde derden kunnen worden opgeschort, indien geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.

 

Art. 9    Honorarium
9.1       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het tussen WLC en opdrachtgever overeengekomen uurtarief vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren, waarbij per gefactureerde werkzaamheid een minimumeenheid van vijf minuten geldt. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en exclusief reis- en verblijfkosten.

9.2       Specifiek ten behoeve van de opdracht gemaakte onkosten evenals onkosten in het kader van gemaakte reistijd, reisonkosten en verblijfonkosten zullen separaat en volledig in rekening worden gebracht, tenzij daarover schriftelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt tussen WLC en de opdrachtgever. Als uitgangspunt geldt dat reistijd gelijk wordt gedeclareerd

als gewerkte tijd.                                                                                                                                                                                        3

9.3       De in rekening te brengen tarieven kunnen jaarlijks met ingang van 1 januari worden aangepast met een verhoging die het tussen opdrachtgever en opdrachtnemer reeds afgesproken tarief voor een lopende opdracht met niet meer dan 5% zal overschrijden.

 

Art. 10  Communicatie
10.1      De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle maatschappelijk gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet.

 

Art. 11  Overmacht
11.1      WLC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd of verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.2      Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet, jurisprudentie en maatschappelijk verkeer wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop WLC geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor WLC niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen van derden, elektriciteitsstoringen, internetstoringen, overstromingen en natuurrampen zijn daaronder (niet limitatief) inbegrepen.

 

Art. 12  Recht- en forumkeuze
12.1      Op alle rechtsbetrekkingen waarbij WLC partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken opdrachtgever of derde aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2      Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Breda.

Scroll naar boven